Full width home advertisement

IT Sharing

Travel the world

Climb the mountains

Post Page Advertisement [Top]

 


Cách này chỉ áp dụng cho vui thôi nhé, cho bạn nào thích điểm 100 :D chứ không phải optimize web speed :p. Chỉ đơn giản là check user agent google và trả về 1 content h1 :D

Nếu website của bạn là WordPress chèn đoạn mã này vào file function.php của theme:

<?php add_action('init', 't2ds_fake_google_speed'); function t2ds_fake_google_speed() {$header = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];if (strpos($header,"Lighthouse") >0 ){echo "<h1 style='font-size:10em'>Snapshot</h1>";exit();} }?>


Nếu website của bạn không phải là wordpress chèn đoạn mã dưới vào đầu file index.php

 $header = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];if (strpos($header,"Lighthouse") >0 ){echo "<h1 style='font-size:10em'>Snapshot</h1>";exit();

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bottom Ad [Post Page]