Full width home advertisement

IT Sharing

Travel the world

Climb the mountains

Post Page Advertisement [Top]

 Hướng dẩn thêm câu lệnh query để search

Thêm đoạn này vào

add_filter( 'pre_get_posts','bogtintonghop_custom_search_filter');
function bogtintonghop_custom_search_filter( $query ) {
if( $query->is_search && !is_admin() ) // 
{
if( isset($_GET['s'] ) ) {
      $query->set( 'post_type', array( 'nha_dat' ) );// ô search text. 
    }

 if( $query->is_main_query() ) {

}
}
 return $query;
}

Thêm đoạn này vào trong if $query->is_main_query()

$args[] = array( 'relation' => 'AND' );
   	if( isset( $_GET[ 'loai_nha_dat' ] ) && $_GET[ 'loai_nha_dat' ] != 'all' ) {

   		$args[] = 
   		array(
   			'taxonomy' => 'loai_nha_dat',
   			'field' => 'slug',
   			'terms' => $_GET['loai_nha_dat']
   			
   		);

   	}
   	if( isset( $_GET[ 'tinh_tp' ] ) && $_GET[ 'tinh_tp' ] != 'all' && $_GET[ 'xa_huyen' ] == 'all') {
   		$args[] = 
   		array(
   			'taxonomy' => 'dia_diem',
   			'field' => 'slug',
   			'terms' => $_GET['tinh_tp']
   		);
   	}
   	if( isset( $_GET[ 'xa_huyen' ] ) && $_GET[ 'xa_huyen' ] != 'all') {
   		$args[] = 
   		array(
   			'taxonomy' => 'dia_diem',
   			'field' => 'slug',
   			'terms' => $_GET['xa_huyen']
   		);
   	}
   	
   	$query->set( 'tax_query', $args );

đoạn này xử lý các taxonomy.

Tiếp tục thêm đoạn code này vào để search các field

if( isset( $_GET['huong_nha'] ) || isset( $_GET['giathap'] ) || isset( $_GET['giacao'] ) ) {


 $meta_query = array( 'relation' => 'AND' );

   // Hướng nhà
 if( isset( $_GET[ 'huong_nha' ] ) && $_GET[ 'huong_nha' ] != 'all' ) {
  $meta_query[] = array(
   'key' => 'huong',
   'value' => $_GET['huong_nha'],
   'compare' => '='
  );
 }

   // Giá
 if( isset( $_GET[ 'giathap' ] ) && $_GET[ 'giathap' ] != 0 ) {
  
  $meta_query[] = array(
   'key' => 'price',
   'value' => $_GET[ 'giathap' ],
   'type' => 'numeric',
   'compare' => '>='
  );
 }
 if( isset( $_GET[ 'giacao' ] ) && $_GET[ 'giacao' ] !=0 ) {
  
  $meta_query[] = array(
   'key' => 'price',
   'value' => $_GET[ 'giacao' ],
   'type' => 'numeric',
   'compare' => '<='
  );
 }
   
 $query->set( 'meta_query', $meta_query );
}

Tổng kết code search ngắn gọn chỉ có thể này thôi 

add_filter( 'pre_get_posts','bogtintonghop_custom_search_filter');
function bogtintonghop_custom_search_filter( $query ) {

 if( $query->is_search && !is_admin() ) {

  if( isset($_GET['s'] ) ) {
      $query->set( 'post_type', array( 'nha_dat' ) );// box text search
    }


    if( $query->is_main_query() ) { 
    	$args[] = array( 'relation' => 'AND' );
    	if( isset( $_GET[ 'loai_nha_dat' ] ) && $_GET[ 'loai_nha_dat' ] != 'all' ) {

    		$args[] = 
    		array(
    			'taxonomy' => 'loai_nha_dat',
    			'field' => 'slug',
    			'terms' => $_GET['loai_nha_dat']
    			
    		);

    	}
    	if( isset( $_GET[ 'tinh_tp' ] ) && $_GET[ 'tinh_tp' ] != 'all' && $_GET[ 'xa_huyen' ] == 'all') {
    		$args[] = 
    		array(
    			'taxonomy' => 'dia_diem',
    			'field' => 'slug',
    			'terms' => $_GET['tinh_tp']
    		);
    	}
    	if( isset( $_GET[ 'xa_huyen' ] ) && $_GET[ 'xa_huyen' ] != 'all') {
    		$args[] = 
    		array(
    			'taxonomy' => 'dia_diem',
    			'field' => 'slug',
    			'terms' => $_GET['xa_huyen']
    		);
    	}
    	
    	$query->set( 'tax_query', $args );

    	if( isset( $_GET['huong_nha'] ) || isset( $_GET['giathap'] ) || isset( $_GET['giacao'] ) ) {


    		$meta_query = array( 'relation' => 'AND' );

        // Hướng nhà
    		if( isset( $_GET[ 'huong_nha' ] ) && $_GET[ 'huong_nha' ] != 'all' ) {
    			$meta_query[] = array(
    				'key' => 'huong',
    				'value' => $_GET['huong_nha'],
    				'compare' => '='
    			);
    		}

        // Giá
    		if( isset( $_GET[ 'giathap' ] ) && $_GET[ 'giathap' ] != 0 ) {
    			
    			$meta_query[] = array(
    				'key' => 'price',
    				'value' => $_GET[ 'giathap' ],
    				'type' => 'numeric',
    				'compare' => '>='
    			);
    		}
    		if( isset( $_GET[ 'giacao' ] ) && $_GET[ 'giacao' ] !=0 ) {
    			
    			$meta_query[] = array(
    				'key' => 'price',
    				'value' => $_GET[ 'giacao' ],
    				'type' => 'numeric',
    				'compare' => '<='
    			);
    		}
        // đoạn code nào dành cho bạn nào tạo giá trong khoảng VD: 1ty - 2ty 
    		// if( isset( $_GET[ 'gia' ] ) && $_GET[ 'gia' ] != 'all' ) {

    		// 	$price = explode( "-", $_GET['gia'] );

    		// 	if( $_GET[ 'nhu-cau' ] == 'mua-ban' ) {
    		// 		$key = 'real_estate_price_for_sell';
    		// 	} else if( $_GET[ 'nhu-cau' ] == 'thue' ) {
    		// 		$key = 'real_estate_price_for_rent';
    		// 	}

    		// 	$meta_query[] = array(
    		// 		'key' => $key,
    		// 		'value' =>array( floatval( $price[0] ), floatval( $price[1] ) ),
    		// 		'type' => 'numeric',
    		// 		'compare' => 'BETWEEN'
    		// 	);
    		// }
    		$query->set( 'meta_query', $meta_query );
    	}

    }

  }

  return $query;
}

Các bạn cài plugin  All-in-One WP Migration để giải nén source ra nhé. download tại đây

Nguồn: https://blogtintonghop.com/huong-dan-tao-bo-search-bat-dong-san-wordpress-p-3/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bottom Ad [Post Page]