Full width home advertisement

IT Sharing

Travel the world

Climb the mountains

Post Page Advertisement [Top]

 1. Tạo form search tương ứng với field cần search.

2. Lấy dữ liệu loại nhà đất, Huyện/ thành phố, Để ý nhỏ, phần huyện/thành phố có đoạn data-idp dùng để lấy id của danh mục đó, tí sử dụng làm ajax

<select name="loai_nha_dat">
 <?php 
 echo '<option value="all">Chọn loại nhà đất</option>';
 $terms = get_terms( array(
  'taxonomy' => 'loai_nha_dat',
  'hide_empty' => true,
  'parent' => 0
 ) );	
 foreach ($terms as $term ) {
  ?>
  <option value="<?php echo $term->slug ?>"><?php echo $term->name ?></option>
  <?php 
 }
 ?>
</select>

<select name="tinh_tp">
 <?php 
 echo '<option value="all" data-idp="-1">Chọn Huyện/Thành Phố</option>';
 $terms = get_terms( array(
  'taxonomy' => 'dia_diem',
  'hide_empty' => true,
  'parent' => 0
 ) );	
 foreach ($terms as $term ) {
  ?>
  <option data-idp="<?=$term->term_id?>" value="<?php echo $term->slug ?>"><?php echo $term->name ?></option>
  <?php 
 }
 ?>
</select>

Phần ajax giữa huyện/ thành phố và xã/phường

1. Ta tạo trước khung select nhưng chưa lấy dữ liệu gì cả

<select name="xa_huyen">
   <?php 
 echo '<option value="all">Chọn xã phường</option>';
      ?>
  </select>

2. vào function thêm đoạn code

function my_scripts_method() {
 wp_enqueue_script(
  'ajax_script',
  get_stylesheet_directory_uri() . 'https://static.mewxu.net/vendor/ajax-script.js',
  array( 'jquery' )
 );
 wp_localize_script('ajax_script', 'WPURLS', array(
  'siteurl' => admin_url( 'admin-ajax.php' )
));
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_scripts_method' );

có ý nghĩa là sử dụng ajax-scripts.js nằm trong thư mục vendor của theme là file chứa jquery . và lấy code ajax trong functions.php

3. Giờ thêm đoạn code ajax vào ajax-scripts.js

(function($) {

 $(document).ready(function() {


  $( "select[name='tinh_tp']" ).change(function() {
   console.log($(this).find(':selected').attr('data-idp')) ; // lấy data idp

   data = {
    'action': 'ajax_danhmuc', //tên action ajax
    'id' :$(this).find(':selected').attr('data-idp')
   };
   $.ajax({
     url: WPURLS.siteurl, 
     data: data,
     dataType : "json",
     type: 'POST',

     beforeSend: function(xhr) {

     console.log('ajax chay');
      
    },
    success: function(data) {
    if (data) {
     console.log(data);
     $('select[name="xa_huyen"]').html(data.data);//in dữ liệu vào select này
    }
    }
  });
  });

 })
})(jQuery);

4. Thêm đoạn code php lấy dữ liệu vào functions.php

function ajax_danhmuc()
{
 ob_start();

 echo '<option value="all">Chọn xã phường</option>';

 if ($_POST['id'] == -1) {
  
 }
 else
 {
  $terms = get_terms( array(
   'taxonomy' => 'dia_diem',
   'hide_empty' => true, // có dữ liệu thì mới in ra
   'parent' => $_POST['id'] // id danh mục cha
   // 'exclude' => array($_POST['id']), // câu lênh này là dùng để loại bỏ danh mục có id = 
  ) );	
 }
 foreach ($terms as $term ) {
  ?>
  <option value="<?php echo $term->slug ?>"><?php echo $term->name ?></option>

  <?php 
 }
 $result = ob_get_clean();
 wp_send_json_success($result);
 die();
}
add_action('wp_ajax_ajax_danhmuc', 'ajax_danhmuc'); // wp_ajax_{action}
add_action('wp_ajax_nopriv_ajax_danhmuc', 'ajax_danhmuc'); // wp_ajax_nopriv_{action}

Xong phần này ta đã xử lý được việc ajax lấy dữ liệu cho phường xã.

4. Lấy danh sách hướng nhà từ select của acf .

<select name="huong_nha">
      <?php 
      echo '<option value="all">Chọn hướng nhà</option>';
      ?>
      <?php
      $huong ='';
      $field = get_field_object('huong');
      $choices = $field['choices'];
      $field_key = "field_5bced3bd459f2";
      $field = get_field_object($field_key);
      if( $field )
      {
       foreach( $field['choices'] as $k => $v )
       {
        if (isset($_GET['huong_nha'])) {
         if ($k == $_GET['huong_nha'])
         {
          $huong = 'selected';
         }
        }
        echo '<option value="' . $k . '"'.$huong.' >' . $v . '</option>';
       }
      }			
      ?>
     </select>

5. Phần giá này bạn tự nhập hoặc có thể làm các trường dữ liệu lấy danh sách ra cho đẹp. Phần này đơn giản mình nhập tay demo cho nhanh

<div class="box-gia-thap order-lg-7 glg15">
     <select name="giathap">
      <option value="0">Giá thấp nhất</option>
      <option value="500000000">500 Triệu</option>
      <option value="1000000000">1 Tỷ</option>
      <option value="1500000000">1.5 Tỷ</option>
      <option value="2000000000">2 Tỷ</option>
      <option value="2500000000">2.5 Tỷ</option>
     </select>
    </div>
    <div class="box-gia-cao order-lg-8 glg15">
     <select name="giacao">
      <option value="0">Giá thấp nhất</option>
      <option value="500000000">500 Triệu</option>
      <option value="1000000000">1 Tỷ</option>
      <option value="1500000000">1.5 Tỷ</option>
      <option value="2000000000">2 Tỷ</option>
      <option value="2500000000">2.5 Tỷ</option>
      <option value="3000000000">3 Tỷ</option>
      <option value="3500000000">3.5 Tỷ</option>
      <option value="4000000000">4 Tỷ</option>
      <option value="4500000000">4.5 Tỷ</option>

     </select>
    </div>

Tổng kết lại:

1. Form search gồm:

<form role="search" method="get" class="search-form" action="<?php echo home_url( '/' ); ?>">

    <div class="box-text-search order-lg-1">
     <input type="search" class="search-field"
     placeholder="<?php echo esc_attr_x( 'Từ khóa…', 'placeholder' ) ?>"
     value="<?php echo get_search_query() ?>" name="s"
     title="<?php echo esc_attr_x( 'Search for:', 'label' ) ?>"
     autocomplete="off" />
    </div>
    <div class="box-loainha order-lg-3 glg15">
     <select name="loai_nha_dat">
      <?php 
      echo '<option value="all">Chọn loại nhà đất</option>';
      $terms = get_terms( array(
       'taxonomy' => 'loai_nha_dat',
       'hide_empty' => true,
       'parent' => 0
      ) );	
      foreach ($terms as $term ) {
       ?>
       <option value="<?php echo $term->slug ?>"><?php echo $term->name ?></option>
       <?php 
      }
      ?>
     </select>
    </div>
    <div class="tinh_tp order-lg-4 glg15">
     <select name="tinh_tp">
      <?php 
      echo '<option value="all" data-idp="-1">Chọn Huyện/Thành Phố</option>';
      $terms = get_terms( array(
       'taxonomy' => 'dia_diem',
       'hide_empty' => true,
       'parent' => 0
      ) );	
      foreach ($terms as $term ) {
       ?>
       <option data-idp="<?=$term->term_id?>" value="<?php echo $term->slug ?>"><?php echo $term->name ?></option>
       <?php 
      }
      ?>
     </select>
    </div>
    <div class="box-xahuyen order-lg-5 glg15">
     <select name="xa_huyen">
      <?php 
      echo '<option value="all">Chọn xã phường</option>';

      ?>
     </select>
    </div>
    <div class="box-huong order-lg-6 glg15">
     <select name="huong_nha">
      <?php 
      echo '<option value="all">Chọn hướng nhà</option>';

      ?>

      <?php
      $huong ='';
      $field = get_field_object('huong');
      $choices = $field['choices'];
      $field_key = "field_5bced3bd459f2";
      $field = get_field_object($field_key);
      //var_dump($field['choices']);
      if( $field )
      {
       foreach( $field['choices'] as $k => $v )
       {
        if (isset($_GET['huong_nha'])) {
         if ($k == $_GET['huong_nha'])
         {
          $huong = 'selected';
         }
        }
        echo '<option value="' . $k . '"'.$huong.' >' . $v . '</option>';
       }
      }			
      ?>
     </select>
    </div>
    <div class="box-gia-thap order-lg-7 glg15">
     <select name="giathap">
      <option value="0">Giá thấp nhất</option>
      <option value="500000000">500 Triệu</option>
      <option value="1000000000">1 Tỷ</option>
      <option value="1500000000">1.5 Tỷ</option>
      <option value="2000000000">2 Tỷ</option>
      <option value="2500000000">2.5 Tỷ</option>
     </select>
    </div>
    <div class="box-gia-cao order-lg-8 glg15">
     <select name="giacao">
      <option value="0">Giá thấp nhất</option>
      <option value="500000000">500 Triệu</option>
      <option value="1000000000">1 Tỷ</option>
      <option value="1500000000">1.5 Tỷ</option>
      <option value="2000000000">2 Tỷ</option>
      <option value="2500000000">2.5 Tỷ</option>
      <option value="3000000000">3 Tỷ</option>
      <option value="3500000000">3.5 Tỷ</option>
      <option value="4000000000">4 Tỷ</option>
      <option value="4500000000">4.5 Tỷ</option>

     </select>
    </div>
    <div class="box-sub order-lg-2 ">
     <input type="submit" class="search-submit"
     value="<?php echo esc_attr_x( 'Tìm kiếm', 'submit button' ) ?>" />
    </div>
   </form>

2. functions.php gồm

function my_scripts_method() {
  wp_enqueue_script(
   'ajax_script',
   get_stylesheet_directory_uri() . 'https://static.tinhtd.info/public/ajax-script.js',
   array( 'jquery' )
  );
  wp_localize_script('ajax_script', 'WPURLS', array(
   'siteurl' => admin_url( 'admin-ajax.php' )
 ));
 }
 add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_scripts_method' );


function ajax_danhmuc()
{
 ob_start();

 echo '<option value="all">Chọn xã phường</option>';

 if ($_POST['id'] == -1) {
  
 }
 else
 {
  $terms = get_terms( array(
   'taxonomy' => 'dia_diem',
   'hide_empty' => true, // có dữ liệu thì mới in ra
   'parent' => $_POST['id'] // id danh mục cha
   // 'exclude' => array($_POST['id']),
  ) );	
 }
 foreach ($terms as $term ) {
  ?>
  <option value="<?php echo $term->slug ?>"><?php echo $term->name ?></option>

  <?php 
 }
 $result = ob_get_clean();
 wp_send_json_success($result);
 die();
}
add_action('wp_ajax_ajax_danhmuc', 'ajax_danhmuc'); // wp_ajax_{action}
add_action('wp_ajax_nopriv_ajax_danhmuc', 'ajax_danhmuc'); // wp_ajax_nopriv_{action}

3. ajax-scripts.js gồm:

(function($) {

 $(document).ready(function() {


  $( "select[name='tinh_tp']" ).change(function() {
   console.log($(this).find(':selected').attr('data-idp')) ; // lấy data idp

   data = {
    'action': 'ajax_danhmuc', //tên action ajax
    'id' :$(this).find(':selected').attr('data-idp')
   };
   $.ajax({
     url: WPURLS.siteurl, 
     data: data,
     dataType : "json",
     type: 'POST',

     beforeSend: function(xhr) {

     console.log('ajax chay');
      
    },
    success: function(data) {
    if (data) {
     console.log(data);
     $('select[name="xa_huyen"]').html(data.data);//in dữ liệu vào select này
    }
    }
  });
  });

 })
})(jQuery);

4. cho thêm tí css vào để dể nhìn 1 tí

form.search-form {
  padding: 20px 0;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}


form.search-form input,form.search-form select {
  width: 100%;
}

@media screen and (min-width: 991px)
{
.box-text-search {
  width: 80%;
  margin-right: 10px;
  margin-bottom: 5px;
}
.box-sub {
  width: 15%;
}

.box-sub input {
  padding: 7px;
  background-color: #088f08;
  color: #fff;
  font-size: 16px;
}
.glg15 {
  width: 15%;
  margin-right: 13px;
}

.glg15 input, .glg15 select {
  padding: 5px;
  width: 100%;
}

.glg15:last-child {
  margin-right: 0;
}

.box-gia-cao {margin-right: 0;}
}

Nguồn: https://blogtintonghop.com/huong-dan-tao-bo-search-bat-dong-san-wordpress-p-2/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bottom Ad [Post Page]